Please select the font size as medium go to View ---->Text Size---->Medium


jktuhfr esa Nfo /kwfey djus ds nkWo isap% vkjksi&izR;kjksiksa vkSj
pfj=&guu dh izfrLi/kkZ,a

          

jktSUnz tks'kh


f'k{kk jktuhfr ls nwj gks

     

vatuh dqekjh >k


tu Hkkxhnkjh lfefr;kW
vkSj e-iz 'kklu

    

thou flag Bkdqj


ihihlhih ihihih dk;Zdze

   

fefFkys'k dqekj


^^eSa vkils cgwr gwW ukjkt izfrHkk vkaVh^^

   

ckydfo cSjkxh


izFke jk"V~ifr dk pquko
Hkh fooknks ds chp gqvk Fkk

   

,y ,l gjnsfu;k


lqfuf'pr ijkt; okyk
funZyh; jk"V~ifr izR;k'kh

   

ohjSUnz tSu


miHkksx dh vlekurk ls mits ladV

     

izeksn HkkxZo


gj c"kZ lk<s+ 5 yk[k
vdky ekSrsa nsrk ok;q iznw"k.k

    

MkW egs'k ifjey


ou vkSj tSo
fofo/krk laj{k.k /kks[kk gSa!

  

fou; nhf{kr


izd`fr fojks/kh gksrh d`f"k

  

MkW lquhy 'kekZ


11 tqykbZ %& fo'o
tula[;k fnol ij fc'ks"k
^^tula[;k fu;a=.k esa
efgykvksa dk Hkwfedk^^

  

Lokfr 'kekZ


22tqykbZ tUefnol ij fc'ks"k
^^pUnz'ks[kj ds ek;us^^

  

egs'k ckxh


^dq'ky izca/ku^ ,d u;k vk;ke

  

txnh'k [kkrjdj


25 twykbZ 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Designed  by :-P.S.Associates  1st Floor,Purjor House,Plot No.32,Press Complex, 

Zone-I, MP Nagar, Bhopal , (M.P.) Ph:0755-3013015,2572438