संस्करण: 12फरवरी-2007

 

Please select the font size is medium As View ---->Text Size---->Medium

sXykscy okfeZax  Ekkuo thou ij ct jgh gS [krjs dh ?kaVh

jktsUnz tks'kh 


xksj[kiqj ?kVuke ns'k gh ugha Hkktik ds fy;s Hkh [krjk gSa

 ohjsUnz tSu


Hkksiky ds fodkl ds lkFk xjhcksa dk  Hkh /;ku j[kk tk;s ! 

 ,Yk ,l gjnsfu;k


12 Qjojh & Lokeh n;kuan ljLorh tUefnu ij fo'ks"k ;qx n`"Vk&Lokeh n;kuan ljLorh 

  T;ksfr j?kqoa'kh 


14 Qjojh & OksysaVkbZu fnol ij fo'ks"k clUrksRlo ls osysUVkbZu Ms dk lQj  

 vferkHk ik.Ms;


16 Qjojh & ^egkf'kojkf=* ij fo'ks"k egkf'kojk=h dk vHkh"V& ^f'koRo* f'koladYiekyq 

ckydfo cSjkxh


dkyksa dh ckSf}d dq'kkxzrk ls Hk;Hkhr xksjs

 izeksn HkkxZo 


efgykvksa dks vfkd volj feyus ij gks ldrh gS fodkl esa o`f) 

/keZukFk izlkn


fgysjh dk fgVyjh dne

 

 nqykj ckcw Bkdqj


D;k csjkstxkjh HkRrk] jkstxkj dk  fodYi gks ldrk gS \ 

 nf{k.kk O;kl 


lkekftd ljksdkj ls nwj gksrk bysDV~zkfud ehfM;k  

 fou; nhf{kr


tyos fc[ksjrk] galh dk cktkj  

eqds'k frokjh 


ladV esa cpiu  

 lqnhi dqekj


D;ksa u djsa vkRegR;k fdlku  

  jke lqjs'k flag


sNRrhlx<+ ljdkj dh vuSfrd cky iqfyl

  vf[kys'k lksyadh


vewY; gS Hkkjr dh oukS"kf/k;ka

  fuy; JhokLro


D;k lpeqp Hkkjr xjhc ns'k \ 

 

  MkW egs'k ifjey


12 Qjojh 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed  by :-P.S.Associates  32- Purjor House, Zone-I, MP Nagar, Bhopal , (M.P.) Ph:0755-3013015,2572438