संस्करण: 20अगस्त-2007

 

Please select the font size as medium go to View ---->Text Size---->Medium


nyny esa fo'o cSad

          

fxjh'k feJ


efgyk usr`O; ds izfr Hkktik fueksZgh

     

dqekj efgyk


tu n'kZu ugha eu n'kZu dhft, tukc

    

tkfgn [kku


ijek.kq le>kSrk&
laln esa iz/kkuea=h ds c;ku ds
ckn 'kd dh xqatkb'k ugha

   

psrU; panu


15 lky ckn eqacbZ ds
naxkbZ;ksa ij eqdnesa pyk,

   

,y ,l-gjnsfu;k


rLyhek uljhu vkSj
lkEiznkf;d nyksas ds gFkd.Ms

   

ohjSUnz tSu


ekSfyd vf/kdkjksa ls
oafpr efgyk,sa vkSj cPps

   

fuy; JhokLro


ljdkj dks iqdkjrs ljdkjh Ldwy

     

vkfHkrkHk ik.Ms;


tuHkkxhnkjh ls gksxk xzkefodkl

    

MkW lquhy 'kekZ


dks[k ij fuxjkuh ds vkSfpR;

  

izeksn HkkxZo


D;ksafd gSjh ikWVj ^jksVh^ ^diMs^ ugha ekaxrk gS

  

vt; [ksefj;k


^lst ls tqMsa loky^

  

fefFkys'k dqekj


29 vxLr& jk"V~h; [ksy fnol ij fo'ks"k
^^Hkkjrh; [ksy fdl vkSj^^

  

Lokfr 'kekZ


20 vxLr 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Designed  by :-P.S.Associates  1st Floor,Purjor House,Plot No.32,Press Complex, 

Zone-I, MP Nagar, Bhopal , (M.P.) Ph:0755-3013015,2572438